Siennica Różana 1884 - zakup ziemi przez chłopów

Moderatorzy: avee, El

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
marekzaborski
Posty: 178
Rejestracja: 14 cze 2011, 12:46
Lokalizacja: Hańsk, Dubeczno

Siennica Różana 1884 - zakup ziemi przez chłopów

Post autor: marekzaborski »

Poniżej przedstawiam tłumaczenie (dzięki Pani Danucie) aktu notarialnego z roku 1884, spisanego u notariusza krasnostawskiego Edwarda Bulińskiego, w którym rolnicy z Siennicy Różanej kupują od Właściciela majątku Siennica Różana księcia Eugeniusza Lubomirskiego, części siennickiej ziemi. Może ktoś znajdzie swojego przodka.

Nr 418 znaczek herbowy opłaty 15 kopiejek srebremDnia 27 czerwca/ 9 lipca 1884 roku, ja, Edward Buliński Notariusz Krasnostawski mający biuro w tutejszym mieście Krasnystaw Guberni Lubelskiej, znajdujące się we własnym moim domu pod numerem 80, na zaproszenie przybyłem do majątku Siennica Różana gmina Rudkowska powiat Krasnostawski gubernia lubelska, gdzie stawili się osobiście mi znani i posiadający zdolność prawną do zawarcia urzędowych Aktów:

Stanisław Zagrzewski s. Stanisława, Administrator majątku Siennica Różana, działający w imieniu i za zgodą Stefana, s. Eugeniusza, Księcia Lubomirskiego właściciela majątku Siennica Różana i innych dóbr, zamieszkałego w Warszawie ur. Aleje Ujazdowskie 15, a także działający zgodnie z zawartym u Franciszka Kulikowskiego Notariusza Warszawskiego Aktem Nr 857 z dnia 8/20.06.1884 rok przedłożonego w wypisie przy nin. Akcie,
1. Michał Dzik s. Szczepana
2. Franciszek Karczewski s. Piotra
3. Józef Szmigielski s. Macieja
4. Antoni Mochniej s. Wojciecha
5. Andrzej Harań s. Michała
6. Franciszek Jakubiec s. Wawrzyńca
7. Stanisław Jakubiec s. Wawrzyńca
8. Jan Prus s, Józefa
9. Marcin Humin s. Mateusza
10. Antoni Zaj s. Szczepana, vel Komar
11.Andrzej Szkałuba s. Szczepana
12. Sylwester Tryksza s. Franciszka
13. Michał Chmielewski s. Ignacego
14. Wojciech Kubina s. Jana
15. Icek Szrajer s. Szlema
16. Franciszek Kozłowski s. Jakuba
17. Józef Brzysko s. Michała
18. Józefa Brzyskowa s. Józefa Kusia, wdowa po Franciszku Brzyska
19. Jan Bereza s. Franciszka
20. Marcin Kubik s. Tomasza
21. Franciszek Książek s. Pawła
22. Walenty Ciechan s. Łukasz
23. Jan Dudzik s. Kazimierza
24. Ignacy Chmielewski s. Łukasza
25. Mateusz Kargol s. Kazimierza
26. Stanisław Kargol s. Kazimierza
27. Antoni Malendowski s. Ignacego
28. Wojciech Parzymiech s. Sebastiana
29. Grzegorz Berbeć s. Michała
30. Kassjan Hodonowski s. Romana
31. Jan Nowosad s. Bartłomieja
32. Antoni Marek s. Macieja

- rolnicy, wszyscy zamieszkali we wsi Siennica Różana gmina Rudkowska powiat Krasnostawski i to miejsce zamieszkania jako prawne do nin. Aktu wskazujący, Zagrzewski wskazuje miejsce swego zamieszkania w Siennicy Różanej.

I w obecności świadków osobiście mi znanych: Księdza Bogumiła Czarneckiego oraz Bogumiła Meksa zamieszkałych we wsi Siennica Różana, zawarli Kontrakt Kupna –Sprzedaży treści następującej:

Paragraf I

Stefan Księże Lubomirski, jak wynika z zapisu hipotecznego, jest właścicielem Majątku Siennica Różana gmina Rudkowska powiat Krasnodębski. W skład tego Majątku wchodzą trzy oddzielnie położone kawałki ziemi z lasem, co pokazuje plan skopiowany w 1883 roku z planu poprzedniego przez geometrę Jana Treczyńskiego. Kawałki te są oznaczone na planie literami B,B i W, a mianowicie:

- kawałek oznaczony lit. B o powierzchni 5 mórg 122 pręty graniczący od północy z majątkiem Kraśniczyn, od południa z ziemią chłopów wsi Wola Siennicka, od zachodu z ziemią sprzedaną wcześniej chłopom wsi Wola Siennicka, a od wschodu z ziemią przeznaczoną do obmiaru dla chłopów wsi Wesołówka?

- kawałek oznaczony li. B o powierzchni 67 mórg graniczy od południa z ziemiami Kraśniczyna, od północy z ziemią chłopów wsi Wola Siennica i ziemiami dworskimi, od zachodu z ziemią przeznaczoną do obmiaru dla chłopów wsi Wesołówka, a od wschodu z ziemiami dworskim i ziemiami dóbr Siennica Różana.

Oprócz tego w skład majątku wchodzi kawałek ziemi oznaczony w 1882 przez geometrę 2 klasy Czermińskiego literami A,B,W i G, o powierzchni 3 morgi położone od traktu Krasnostawskiego, ziemi wsi Browarówka do ziem folwarku Siennica Różana. Powyższe kawałki ziemi są wolne od serwitutów chłopskich.

Następnie Stanisław Zagrzewski działając w oparciu o pełnomocnictwo kawałki ziemi oznaczone literami B,B, i W na planie sporządzonym przez geometrę Treczyńskiego ,i tak:

- kawałek pod literą B o pow.5 mórg 122 pręty

- kawałek pod literą B pow. 75 mórg 210 prętów- kawałek pod litera W pow. 67 mórg, wszystkie te kawałki ziemi o łącznej powierzchni 148 mórg 332 pręty sprzedaje Stawającym rolnikom

1. Michał Dzik s. Szczepana
2. Franciszek Karczewski s. Piotra
3. Józef Szmigielski s. Macieja
4. Antoni Mochniej s. Wojciecha
5. Andrzej Harań s. Michała
6. Franciszek Jakubiec s. Wawrzyńca
7. Stanisław Jakubiec s. Wawrzyńca
8. Jan Prus s, Józefa
9. Marcin Humin s. Mateusza
10. Antoni Zaj s. Szczepana, vel Komar
11.Andrzej Szkałuba s. Szczepana
12. Sylwester Tryksza s. Franciszka
13. Michał Chmielewski s. Ignacego
14. Wojciech Kubina s. Jana
15. Icek Szrajer s. Szlema
16. Franciszek Kozłowski s. Jakuba
17. Józef Brzysko s. Michała
18. Józefa Brzyskowa s. Józefa Kusia, wdowa po Franciszku Brzyska
19. Jan Bereza s. Franciszka
20. Marcin Kubik s. Tomasza
21. Franciszek Książek s. Pawła
22. Walenty Ciechan s. Łukasz
23. Jan Dudzik s. Kazimierza
24. Ignacy Chmielewski s. Łukasza
25. Mateusz Kargol s. Kazimierza
26. Stanisław Kargol s. Kazimierza
27. Antoni Malendowski s. Ignacego
28. Wojciech Parzymiech s. Sebastiana
29. Grzegorz Berbeć s. Michała

za dobrowolnie uzgodnioną cenę w kwocie 11 848 rubli 55 kopiejek czyli każda morga za cenę 80 rubli.

Oprócz tego kawałek ziemi oznaczony w planie literami A,B,W i G o powierzchni 3 morgi sprzedaje Stawającym:

- Kassjanowi Hodonowskiemu – 1 morga 150 prętów od strony ziem wsi Browarówka,

- Janowi Nowosad i Antoniemu Marek pozostałą część o powierzchni 1 morga 150 prętów, każdemu z nich po równej połowie to jest po 225 prętów, za dobrowolnie uzgodnioną maksymalną cenę w kwocie 300 rubli czyli 1 morga za 100 rubli.

Wszyscy w/w Kupujący sprzedaż niniejszą i kwotę sprzedaży akceptują i przyjmują.

Paragraf II

Stanisław Zagrzewski przyznaje, że wymienione w w/w paragrafie pieniądze w kwocie 11 848 rubli 55 kopiejek i w kwocie 300 rubli stanowiące łączna kwotę w wysokości 12 148 rubli 55 kopiejek otrzymał od Kupujących w pełnej wysokości w gotówce przed zawarciem niniejszego Aktu. W związku z tym niniejszym Aktem wystawia im pokwitowanie i żadnych pretensji do nich nie ma.

Paragraf III

Sprzedane niniejszym Aktem kawałki ziemi Zagrzewski przekazuje Kupującym w faktyczne władanie i użytkowanie w dniu dzisiejszym. W związku z tym opłata należnych podatków i urzędowych powinności do tego dnia obowiązywać będzie Właściciela Księcia Lubomirskiego, a od dnia dzisiejszego dokonywanie opłat obowiązuje Kupujących.

Paragraf IV

Stanisław Zagrzewski w imieniu Księcia Lubomirskiego wyraża zgodę na dokonanie wpisu hipotecznego prawa własności sprzedanych niniejszym Aktem kawałków ziemi na imię Kupujących.

Paragraf V

Zagrzewski oświadcza, że w ciągu 2 miesięcy począwszy od dnia dzisiejszego sprzedane niniejszym Aktem kawałki ziemi będą uwolnione w Księgach Hipotecznych od zajęcia dokonanego przez Ziemskie Towarzystwo Kredytowe oraz od naliczonych podatków wniesionych zapisem do Ksiąg Hipotecznych, co pozwoli na przepisanie praw własności do sprzedanych niniejszym Aktem kawałków ziemi na imię Kupujących. Nastąpi to osobistym staraniem i działaniem Księcia Lubomirskiego.

Paragraf VI

Wyżej wymienieni Kupujący oświadczyli, że w oparciu o niniejszy Akt dokonali między sobą podziału zakupionej ziemi, i tak:

Michał Dzik – cały kawałek ziemi oznaczony w planie opracowanym przez geometrę Treczyńskiego literą B 17 – 5 mórg 122 pręty,

Kawałek ziemi oznaczony w planie literą B o pow. 75 mórg 210 prętów, i tak:

2.Franciszek Karczewski pod Nr 18 od strony zachodu – 6 mórg

3. Józef Szmiglewski przy części Karczewskiego pod Nr 19 – 6 mórg

4. Antoni Mochniej przy części Szmiglewskiego pod Nr 20 – 4 morgi

5. Andrzej Harań przy części Mochnieja pod Nr 21 - 7 mórg

6. Franciszek Jakubiec przy części Harania – Nr 22 6 mórg

7. Stanisław Jakubiec przy części Franciszka Jakubiec – Nr 23 6 mórg

8. Jan Prus przy części Stanisława Jakubca – Nr 24 6 mórg

9. Marcin Humin przy części Jana Prusa - Nr 25 6 mórg

10. Antoni Zaj przy części Humina - Nr 26 6 mórg 60 prętów

11. Antoni Szkałuba przy części Zaja - Nr 27 6 mórg 150 prętów

12. Sylwester Tryksza przy części Szkałuby – Nr 28 6 mórg

13.Michał Chmielewski przy części Trykszy - Nr 29 3 morgi

14. Wojciech Kubina przy części Chmielewskiego – Nr 30 3 morgi

15. Icek Szrajer przy części Kubiny - Nr 31 4 morgi

Kawałek ziemi oznaczony w w/w planie literą W o pow.67 mórg, i tak:

16. Franciszek Kozłowski - część NR 32 6 mórg

17. Józef Brzyska przy części Kozłowskiego – Nr 33 4 morgi

18. Józefa Brzyskowa przy części Brzyski – Nr 34 4 morgi

19. Jan Bereza przy części Brzyskowej - Nr 35 6 mórg

20. Marcin Kubik przy części Berezy - Nr 36 8 mórg

21. Franciszek Książek przy części Kubika – Nr 37 3 morgi

22. Walenty Ciechan przy części Książka – Nr 38 3 morgi

23. Jan Dudzik przy części Ciechana – NR 39 5 mórg

24. Ignacy Chmielewski przy części Dudzika - Nr 40 3 morgi

25. Mateusz Kargol przy części Chmielewskiego - NR 41 8 mórg

26. Stanisław Kargol przy części Mateusza Kargola – Nr 42 4 morgi

27. Antoni Malendowski przy części Kargola - Nr 43 5 mórg

28. Wojciech Parzymiech przy części Malendowskiego - Nr 44 4 morgi

29. Grzegorz Berbeć przy części Parzymiecha - Nr 45 4 morgi

Kawałek ziemi oznaczony w planie literami A,B,W i G tak jak wyżej podzielono i podano:

30. Kassjan Hodonowski 1 morga 150 prętów na długości ziem wsi Browarówka

31. Jan Nowosad i

32. Antoni Marek – pozostała powierzchnia w równych połowach po 225 prętów; Nowosad od strony ziem dworskich a Marek od strony Hodonowskiego.

Paragraf VII

Obecny Notariusz poinformował Kupujących, że w związku z tym, że Sprzedający nie przedstawił zapisów hipotecznych na potwierdzenie praw własności, oni, Kupujący jeśli chodzi o prawo własności do kupionych kawałków ziemi mogą być narażeni na pozbawienie i ograniczenie tychże praw, jednak Kupujący nie biorą tego pod uwagę i żądają sporządzenia niniejszego Aktu.

Akt niniejszy został sporządzony i przeczytany Stronom w obecności w/w Świadków, a po przekonaniu się, że Strony zawierają go dobrowolnie, a także po przekonaniu się, że Strony i Świadkowie rozumieją sens i znaczenie Aktu – przez Strony, Świadków i mnie, Notariusza podpisany został.

Wypis tego Aktu będzie wydany zainteresowanym osobom.
Pozdrawiam

Marek

Władysław, Tadeusz, Władysław, Franciszek, Teodor, Antoni, Józef, Józef, Andrzej, Jakub, Jakub...

Szukam na lubelszczyźnie nazwisk: Zaborski, Leśniewski, Piwko, Tryksza.

Bob0815
Posty: 128
Rejestracja: 24 cze 2012, 13:21

Post autor: Bob0815 »

Marku,

dziękuje za podzielenie sie tymi informacjami.
Przodków na liście odnalazłem. :-).

Czy wykonywano wówczas szkice lub plany podziału gruntów?

Idąc za tą informacją sprawdziłem podpisy zawierających umowę kupna-sprzedaży.
Oczywiście dokument zapisany jest cyrylicą, ale okazuje się, że zainteresowani podpisali sie również cyrylicą.
Ciekawe. czy był to wymóg notarialny, czy też jedyna mozliwa forma zapisu zainteresowanych transakcją z uwagi na ich wykształcenie? Jednak już piśmienni chłopi?
Może wiadomości o szkolnictwie w Siennicy Różanej w onym czasie odpowiedziały na to pytanie.

Kiedyś można by spróbować odtworzyć szkice własności gruntów tej okolicy.
Do dyspozycji stoją tabele likwidacyjne z 1864 jak i ten dokument notarianly z 1884.
Może istnieja i inne papiery.

Moim skromnym zdaniem, ten dokument warty jest umieszczenia w pomocniku w obszarze informacji przynależnej do Siennicy Różanej.

z serdecznymi podrowieniami

Awatar użytkownika
marekzaborski
Posty: 178
Rejestracja: 14 cze 2011, 12:46
Lokalizacja: Hańsk, Dubeczno

Post autor: marekzaborski »

Nie wiem czy wykonywano szkice. Z dokumentu jakby wynikało że takowe szkice były załącznikami do sprawy i ten akt notarialny jest tylko częścią większej układanki.
Szczegółowej kwerendy w tej sprawie jak dotąd nie prowadziłem. Wszystko przed nami.

Kwestia podpisów - mój Tryksza chrzcząc dzieci podpisywał się na przemian po polsku i rosyjsku, od 1883 chyba.
Pozdrawiam

Marek

Władysław, Tadeusz, Władysław, Franciszek, Teodor, Antoni, Józef, Józef, Andrzej, Jakub, Jakub...

Szukam na lubelszczyźnie nazwisk: Zaborski, Leśniewski, Piwko, Tryksza.

Awatar użytkownika
marekzaborski
Posty: 178
Rejestracja: 14 cze 2011, 12:46
Lokalizacja: Hańsk, Dubeczno

Post autor: marekzaborski »

„Krasnostawskie szkolnictwo – jak w poprzednich dziesięcioleciach – opierało swe funkcjonowanie na 5 szkołach elementarnych. Dwie szkoły zlokalizowane były w centrum miasta, pozostałe na przedmieściach: Krakowskim, Zakręciu i Zastawiu. Każda z tych szkół była jednoklasowa. W całym powiecie krasnostawskim funkcjonowało łącznie 40 szkół (w tym osiem cerkiewnych). Szkoły te były jednoklasowe. W 1912 r. na terenie powiatu uczyło się 3049 dzieci (w tym 353 dzieci w szkołach cerkiewnych)” *
(Szkolnictwo krasnostawskie do I wojny światowej, Jacek Kulbaka)
* APL, Dyrekcje szkolne, sygn. 1677, 1678, 1686, 1926; tamże KGL, sygn. 1912-33
Pozdrawiam

Marek

Władysław, Tadeusz, Władysław, Franciszek, Teodor, Antoni, Józef, Józef, Andrzej, Jakub, Jakub...

Szukam na lubelszczyźnie nazwisk: Zaborski, Leśniewski, Piwko, Tryksza.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Chełmszczyzna”